โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค
ด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทย

วิทยากร

        ดร.ณภัทร พานิชการ และคณะ

หลักการและเหตุผล

         ปัจจุบันงานด้านการแพทย์แผนไทย ได้รับการผสมผสานให้เข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ ซึ่งประชาชนให้ความสนใจและใช้บริการการแพทย์แผนไทยมากขึ้นเป็นลำดับ การพัฒนางานบริการตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งการบริการด้านแพทย์แผนไทยให้ได้ผลดีและมีประสิทธิผลในการรักษานั้น ขึ้นกับปัจจัยหลายด้าน ที่สำคัญคือ ความรู้และประสบการณ์ของผู้ให้การดูแลรักษา ยาสมุนไพร รวมไปถึงอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการรักษา ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานการแพทย์แผนไทยมีความรู้ ทักษะในการตรวจวินิจฉัยโรคเพิ่มขึ้น สามารถวางแผนการรักษาให้สอดคล้องกับสมุฏฐานและเหมาสมสำหรับผู้ป่วย

         สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทยขึ้น
ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานและสามารถผสมผสานกับระบบสุขภาพของประเทศได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

        1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความเข้าใจในการตรวจวินิจฉัยโรคตามด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทย
        2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรในการรักษาโรคมากยิ่งขึ้น
        3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทย

วัน เวลา และสถานที่การอบรม

        วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำหนดการ (วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 )

กลุ่มเป้าหมาย

        แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ จากหน่วยงานต่างๆ และบุคลากรในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สนใจการรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
        จำนวน 60 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และมีทักษะในการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทยมากยิ่งขึ้น
        2. ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานการแพทย์แผนไทยในหน่วยงานต่างๆ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

        หน่วยบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-7333, 08-8438-8664

การลงทะเบียน

        1. อัตราค่าลงทะเบียน
          อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
         (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง-เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน) คลิกลงทะเบียน

        2. รับสมัคร (ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 พฤษภาคม 2562)
          - รับสมัครอบรมแบบออนไลน์ พร้อมแนบเอกสารโอนเงิน ได้ที่ คลิกลงทะเบียน


        3. การชำระค่าลงทะเบียน (ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 พฤษภาคม 2562)
        โดยการโอนเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย (สาขาย่อยมหาวิทยาลัยนเรศวร)
        หมายเลขบัญชี 857-0-50842-5
        ชื่อบัญชี โครงการบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์
        พร้อมเก็บหลักฐานเพื่ออัพโหลดการลงทะเบียน


        4. กรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วน พร้อมอัพโหลดหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนจากทางธนาคาร (เช่น เอกสารการโอนเงิน)
        5. กดยืนยันการลงทะเบียน
        6. ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน (สถานะการลงทะเบียน "ตรวจสอบแล้ว" คือการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์)


        ******หมายเหตุ : 1. ต้องชำระเงินก่อน แล้วค่อยกรอกข้อมูลการลงทะเบียนพร้อมแนบไฟล์หลักฐานการชำระเงิน********
                           2. คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกโครงการในกรณีที่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนต่ำกว่าที่กำหนด
                              และทางคณะฯ จะคืนค่าลงทะเบียนทั้งหมดให้แก่ผู้สมัครทุกท่านในกรณีที่ยกเลิกโครงการอบรม
                           3. หนังสือเชิญเข้าอบรม คลิกดาวน์โหลด