โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค
ด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทย

ตรวจสอบรายชื่อ

ลำดับที่ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งระดับการศึกษาสถานะการลงทะเบียนประเภทอาหาร
1นางสาวชนนิษฏ์ ชูพยัคฆ์ -ตรีตรวจสอบแล้ว1
2นางดลฤดี สงวนเสริมศรีอาจารย์เอกตรวจสอบแล้ว1
3นางสาวฐิติญา บุษราคัมแพทย์แผนตรีตรวจสอบแล้ว1
4นายกฤษฎา สุพลแพทย์แผนตรีตรวจสอบแล้ว1
5นายกฤษฏ์ ผิวงามนักศึกษาตรีตรวจสอบแล้ว1
6นางสาวนลิน วงศ์ขัตติยะ-ตรีตรวจสอบแล้ว1
7นายวศิน บำรุงชัยชนะนักวิชากตรีตรวจสอบแล้ว1
8นางสาวจันทร์จีรา บุญมาแพทย์แผนโทตรวจสอบแล้ว1
9นายศุภวัฒน์ สายพานิชนักวิชากโทตรวจสอบแล้ว1
10นางสาวกนกนันท์ หล้าสองเมืองแพทย์แผนตรีตรวจสอบแล้ว1
11นางสาวปัฐฐามนันต์ กรุดธูปเจ้าพนักตรีตรวจสอบแล้ว1